Home > Inloggen kandidaat

Analist / Onderzoeker, Sr. 24-32 u p/w

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

15.01.2020

Opdrachtgever

BlueTrail IT B.V.

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT29959
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 maart 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24-32
Intakegesprek: Dinsdag 4 februari tussen 9.30 en 12.30 uur
Sluitingsdatum: Dinsdag 28 februari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Analist / Onderzoeker voor 24 tot 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Het Basisteam Strategie richt zich op de vraag hoe de organisatie blijft aansluiten op de voor gemeenten relevante uitvoeringsvraagstukken. Het team telt drie onderdelen. Strategie en domeinregie signaleert relevante trends en ontwikkelingen voor de organisatie, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de organisatie, uit gemeenten of die voortvloeien uit nieuwe wetgeving. Innovatiekracht richt zich op de gezamenlijke innovatie met gemeenten. Analyses gaat na wat de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving zijn voor gemeenten. Zo ondersteunen we niet alleen de invoering ervan, maar leveren we ook argumenten voor het proces van belangenbehartiging. Zo zorgen we voor een betere verbinding tussen uitvoering en beleid.

De te werven Senior analist/onderzoeker maakt voor de duur van de opdracht onderdeel uit van team analyse. Team analyse voert regelmatig impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit op wettelijke wijzigingen waar gemeenten mee te maken krijgen. Dat wordt gedaan op basis van de afspraken over samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij voorgenomen wet- en regelgeving zoals die gemaakt zijn in de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. Daarbij is afgesproken dat het Rijk bij beleidsvoornemens die relevant zijn voor gemeenten, inzicht biedt in de financiële consequenties en in de bestuurlijke, praktische en informatiekundige gevolgen.

De organisatie heeft een gestandaardiseerde methodiek voor het doen van uitvoeringstoetsen. Daarbij hanteren wij het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) als basis. Vanuit de organisatie maken we gebruik van een gestandaardiseerd analysekader om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
De resultaten van de impactanalyse/ uitvoeringstoets worden vastgelegd in een, met gemeenten afgestemde, rapportage. Om tot die rapportage te komen worden in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd:
 • Deskresearch
 • Expertinterviews/ -sessies
 • Interviews/workshops bij gemeenten
 • Uitzetten online vragenlijst
 • Analyseren verzamelde input
 • Toetsen analyse bij klankbordgroep
 • Vastleggen resultaten in rapportage
 • Adviseren over vervolgacties o.b.v. bevindingen analyse
Het proces wordt begeleid door een begeleidingscommissie.
De senior analist/onderzoeker voert zelfstandig (werkend in duo) analyses uit binnen het team analyses.

De onderwerpen waarop analyses gedaan worden zijn divers. We zien de laatste tijd een verbreding in de onderwerpen waarop wij gevraagd worden analyses te doen. Naast e-overheid en dienstverleningsvragen worden ook steeds meer onderzoeken uitgevoerd in het sociaal -en fysiek domein en voor verschillende Ministeries.

De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

Het doen van impact- en opschalingsanalyses vraagt van de senior analist een open en onderzoekende houding. Kandidaten beschikken over ruime werkervaring en zijn tegelijkertijd in staat hun persoonlijke mening opzij te schuiven. Kandidaten zijn in staat de rode draad uit een combinatie van bureaustudie en de input van veel stakeholders te halen en feiten van meningen te scheiden.

Kandidaten kunnen zich baseren op inhoudelijke kennis over gemeentelijke uitvoering en e-overheid ontwikkelingen (GDI, Gemma en Common Ground zijn termen die je niet op hoeft te zoeken in het woordenboek), maar zijn ook in staat uit de expertrol te blijven en de rol van praktijkonderzoeker op zich te nemen. Kennis van en ervaring in het sociaal en/of ruimtelijk domein is een pre voor het vervullen van deze rol.

Voor deze rol is het belangrijk om makkelijk te schakelen met verschillende mensen. Daarnaast is het van belang dat kandidaten helder, gestructureerd en to the point bevindingen op kunnen schrijven. Ervaring met het werken in een omgeving waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen bestaan is van belang. Je ziet dit eerder als een uitdaging, waarin jij bij kunt dragen aan ‘betere besluitvorming’.

Een positie waarbij je –op basis van input uit de uitvoeringspraktijk en verschillende expertises- adviseert over implementatie, waarna anderen de daadwerkelijke implementatie oppakken, past bij je.

Afstemming is een belangrijk onderdeel van de rol. Dit is geen rol die alleen op afstand vervuld wordt. We verwachten van een kandidaat dat deze onderdeel is van een team en in staat en bereid is regelmatig aanwezig te zijn op kantoor bij de organisatie voor overleg en afstemming. Een deel van de tijd ben je in het land bij gemeenten.
Daarnaast is thuis/ op eigen kantoor werken ook mogelijk.

Taken/werkzaamheden:
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van impactanalyses en uitvoeringstoetsen. De analist/ onderzoeker maakt daarbij gebruik van de gestandaardiseerde aanpak voor het doen van uitvoeringstoetsen die de organisatie hanteert. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 • Het door middel van deskresearch, expertinterviews/- sessies, interviews bij gemeenten en andere stakeholders en het uitzetten van enquêtes.
 • In beeld brengen op welke wijze wetgeving/projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven van gemeenten.
 • In beeld brengen wat stakeholders zijn rondom een thema.
 • In beeld brengen wat de gevolgen van nieuwe wetgeving voor de uitvoeringspraktijk zijn.
 • In beeld brengen van de financiële effecten van nieuwe wet- en regelgeving.
 • In beeld brengen van de benodigde implementatieondersteuning op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld.
 • Opstellen van een overzicht van risico’s randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die relevant zijn om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie.
Het vastleggen van de resultaten van de analyse in een gedragen/ afgestemde rapportage:
 • Opleveren van rapportages omtrent de analyses waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden.
 • Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders.
 • Voorbereiden en uitvoeren van klankbordgroepen en begeleidingscommissies.
Resultaat van de opdracht
 • Afgeronde impactanalyses en uitvoeringstoetsen waarin stakeholders zich herkennen.
 • Geleverde bijdrage aan de continue verbetering van de methodiek.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding.
 • Je beschikt over 7 jaar werkervaring op WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoeken.
 • Je hebt jouw onderzoekskennis in de praktijk ruimschoots toegepast voor het opstellen van impactanalyses of (maatschappelijke) kosten batenanalyses.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring in het digitaliserings/e-government domein. (weging maximaal 20%)
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e-overheid (Brede kennis van ontwikkelingen, zowel landelijk als bij gemeenten). (weging 20%)
 • Je hebt kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. (weging 30%)
 • Je kennis van het sociaal of ruimtelijk domein. (weging 30%)
Competenties:
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
 • Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
 • Analytisch
 • Omgevingsbewust
 • Verbindend
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Naam organisatie

BlueTrail IT B.V.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
Den Haag
Den Haag
's-Gravenhage
Bodegraven
Bodegraven
's-Gravenhage
Naaldwijk
's-Gravenhage
Wateringen
Wateringen
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.