Home >

Implementatiebegeleider OM2020, 16-20 u p/w

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

11-06-2019

Publicatie eindigt

18-06-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26477
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: Niet bekend
Aantal uur per week: 16-20
Intakegesprek: In week 26
Sluitingsdatum: Dinsdag 18 juni om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Implementatiebegeleider OM2020 voor 16 tot 20 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’ eenheden, te weten het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Het programma OM2020 is in gang gezet om de strategische koers, beschreven in de OM-visie “Perspectief op 2015” te realiseren. Centraal in deze strategische koers staat het versterken van de relatie van het OM met de omgeving: met slachtoffer en burger, dader en advocaat en ketenpartners (omgevingsoriëntatie), het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de strafrechtelijke interventie (zaaks-oriëntatie), de aanpak van het handhavingstekort en het verhogen van de selectiviteit. Via het programma OM2020 is de afgelopen jaren gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Gekozen is voor een veranderstrategie die de aard van de zaak en de professional centraal stelt. In 2017 zijn voor de onderscheiden zaakstromen (Productie, Interventies (veelvoorkomende criminaliteit), Onderzoeken (High Impact Crime), Ondermijning, Hoger Beroep, Beleid & Strategie en Administratie, via een interactief proces met professionals uit alle OM-onderdelen, inrichtingskaders ontwikkeld. Deze beschrijven voor de verschillende zaakstromen de koers voor de doorontwikkeling van de organisatie (inrichting, processen, werkwijzen, cultuur, vaardigheden en gedrag).

In 2018 is in een tweetal arrondissementsparketten geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen voor de arrondissementsparketten (hierna: AP’s) op het snijvlak van Interventies, Onderzoeken, Beleid & Strategie en Administratie. De nieuwe werkwijzen richten zich op:
 • Selectiviteit en sturing op de instroom.
 • Het betrekken van contextinformatie.
 • Het werken in de actualiteit volgens een zaak met een plan.
 • Het versterken van de administratief logistieke functie.
Eind 2018 zijn de resultaten van de pilots, lessen en aanbevelingen aan de besluitvormingsgremia gepresenteerd en heeft besluitvorming plaatsgevonden. De AP’s wordt gevraagd in 2019 en 2020 de uitgangspunten voor de nieuwe werkwijzen te vertalen naar de lokale situaties en ze te implementeren voortbordurend op de lessen en aanbevelingen van de twee pilotparketten Oost-Brabant en Rotterdam.

Om de beoogde resultaten en effecten te realiseren wordt in 2019 vanuit het concern geïnvesteerd ter ondersteuning van en sturing op de implementatie van de uitgangspunten in de AP’s. Gedurende een periode van 5 maanden wordt per AP 16 uur per week implementatiebegeleiding geboden met als doel:
 • Het mobiliseren en stimuleren van de verandering in de AP’s.
 • Het begeleiden van de AP’s in de benodigde organisatietransitie en bij de implementatie van de uit OM2020 voortkomende veranderingen in inrichting, processen, werkwijzen, kennis, houding en gedrag.
 • Het zorgdragen voor en borgen van de landelijke uniformiteit op die aspecten (uitgangspunten) die het OM vanuit maatschappelijk en bedrijfsmatig perspectief randvoorwaardelijk acht.
 • Het monitoren en waar nodig bijsturen op de implementatie en realisatie van de baten en effecten.
Taken/werkzaamheden:
 • Het begeleiden, adviseren en coachen van de lokale parketleidingen en MT’s van twee AP’s bij de implementatie van uit OM2020 voortkomende veranderingen in inrichting, processen, werkwijzen, kennis, houding en gedrag.
 • Het adviseren over en het begeleiden bij het ontwikkelen van het transitieplan en het opzetten van de benodigde veranderorganisatie.
 • Het adviseren over en begeleiden bij (verander)interventies om het commitment voor de nieuwe werkwijzen binnen de parketten en bij betrokken ketenpartners te ontwikkelen.
 • Het adviseren over en begeleiden bij de organisatie van werksessies binnen het parket en met de betrokken ketenpartners.
 • Het begeleiden van de parketorganisatie bij het monitoren en sturen op de realisatie van de beoogde resultaten en effecten.
 • Het stimuleren van het uitwisselen van kennis en leerervaringen (vergroten lerend vermogen) tussen de twee arrondissementen en op landelijk niveau.
De implementatiebegeleider ondersteunt AP Oost-Nederland (Arnhem) bij de implementatie van de nieuwe werkwijzen. De implementatiebegeleider kan hierbij gebruiken maken van de producten die in het kader van de pilots zijn ontwikkeld. Deze producten (waaronder een communicatie toolkit) worden actief met de implementatiebegeleider gedeeld, zodat hij/zij deze naar de lokale praktijk kan vertalen.
De focus in Oost-Nederland ligt op de kernopgave “werken in de actualiteit volgens een zaak met een plan” uit het programma en de daarbij behorende logistieke processen.
De implementatiebegeleider is op de betreffende locaties werkzaam en onderhoudt mede verbinding met het landelijk project. De aansturing van de lokale implementatie geschiedt door de lokale parketleiding. De verantwoording over de inzet vindt op maandelijkse basis plaats aan de lokale parketleiding en wordt na goedkeuring gecommuniceerd aan de landelijke projectorganisatie.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding WO niveau (bedrijfskunde, bestuurskunde, bestuurs- en organisatiewetenschappen of vergelijkbaar).
 • Je hebt minimaal 2 afgeronde opdrachten binnen de strafrechtketen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en projectmatig werken.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in het coachen en adviseren van besturen en MT’s (of op bestuurlijk niveau in vergelijkbare).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je bent bij voorkeur binnen 3 weken beschikbaar.
 • Je hebt minimaal 3 (bij voorkeur meer dan 6) opdrachten binnen de strafrechtketen afgerond.
 • Je hebt minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 9 jaar) relevante werkervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en projectmatig werken.
 • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) relevante werkervaring in het coachen en adviseren van besturen en MT’s (of op bestuurlijk niveau in vergelijkbare organisaties).
Competenties:
 • Pragmatisch (hands-on mentaliteit)
 • Verbindende kwaliteiten en organisatiesensitiviteit
 • Laat zien dat hij/zij in een teamverband kan werken
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief en sociaal vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
 • Secuur
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zoetermeer
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.