Home >

Projectleider Gemeentelijk Traject Luchtfoto’s en Geo-informatie 28 u p/w

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

08-04-2019

Publicatie eindigt

27-04-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25344
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 13 mei 2019
Duur: 2 maanden
Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden.
Aantal uur per week: 28
Intakegesprek: 7 mei 2019, tussen 11:00 – 14:30 uur.
Sluitingsdatum: Vrijdag 26 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Gemeentelijk Traject Luchtfoto’s en Geo-informatie voor 28 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorziening en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.

Het team GDI-regie maakt deel uit van deze unit.

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, persoonlijke toegangsdiensten, basisregistraties en geo-informatie. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Team GDI-regie geeft samen met gemeenten invulling aan de regievoering vanuit gemeenten op de (door)ontwikkeling van deze componenten.

Vanuit deze regierol ten aanzien van de dossiers basisregistraties en geo-informatie wordt onder meer gewerkt aan het ondersteunen van gemeenten bij de verdere ontwikkelingen rondom beeldmateriaal. Al jaren worden luchtfoto’s van Nederland door verschillende overheidspartijen ingewonnen voor allerlei overheidstaken. In de afgelopen jaren is meerdere malen geprobeerd verschillende samenwerkingsverbanden en - initiatieven bij elkaar te brengen omwille van efficiëntie en het als overheden ‘kijken naar hetzelfde plaatje’. In 2019 en 2020 nemen 181 gemeenten in dat licht deel aan een pilot met andere overheden. In deze pilot wordt beproefd op welke wijze succesvol samengewerkt kan worden bij het inkopen van luchtfoto’s. Gedurende de pilot in 2019 en 2020 wordt parallel door BZK bekeken of een basisvoorziening beeldmateriaal kan worden ontworpen, die dan vanaf 2021 operationeel zou moeten zijn. Gemeenten onderschrijven de wenselijkheid van de doorontwikkeling naar een basisvoorziening beeldmateriaal en willen, gezien hun belang bij het genoemde beeldmateriaal, een initiërende rol spelen in de verdere uitwerking daarvan. Om die reden hebben gemeenten een collectief gemeentelijk traject vormgegeven waarin zowel de aansluiting op het interbestuurlijk traject als eigen gemeentelijke (uitwerking)activiteiten een plaats hebben.

De projectleider gemeentelijk traject luchtfoto’s is, onder aansturing van de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie en in afstemming met team informatiesamenleving van de organisatie, verantwoordelijk voor het ondersteunen van het gemeentelijk traject en het mede verder vormgeven van deze doorontwikkeling. Daarnaast zal de projectleider worden ingezet voor het verder uitbouwen van de gestructureerde gemeentelijke gebruikersinbreng bij enkele basisregistraties. De projectleider legt verantwoording af aan de themacoördinator basisregistraties en geoinformatie.

Resultaat van de opdracht

 • Werkplan voor de activiteiten die in 2019 binnen het gemeentelijk spoor rondom beeldmateriaal zullen worden uitgevoerd;
 • Beschrijving van verschillende bouwstenen voor een basisvoorziening beeldmateriaal;
 • Organisatie en facilitering van bijeenkomsten met gemeenten;
 • Eerste bevindingen over de pilots die in het kader van BM4 plaatsvinden;
 • Werkende vooroverleggen van gebruikers voor de BRK (basisregistratie kadaster) en de BGT (basisregistratie grootschalige topografie).

Taken/werkzaamheden:

 • Samen met vertegenwoordigers vanuit het gemeentelijk werkveld analyseren, op hoofdlijnen beschrijven en vervolgens detailleren van de bouwstenen die volgens gemeenten onderdeel zouden moeten uitmaken van een basisvoorziening beeldmateriaal;
 • Het leveren van bijdragen aan het verzamelen van input voor en het formuleren van collectief gemeentelijke standpunten op voorstellen ten aanzien van een basisvoorziening beeldmateriaal (waarbij onder meer gedacht kan worden aan onderwerpen als productspecificaties, omgang met rechten, uniforme kostenverdeling, wijze van distributie/ontsluiting, inrichting van de governance en omgang met lopende contracten);
 • Samen met vertegenwoordigers vanuit het gemeentelijk werkveld formuleren van concrete voorstellen en alternatieven ten behoeve van de inbreng in het interbestuurlijk traject voor een basisvoorziening beeldmateriaal (een onderdeel van Doorontwikkeling in samenhang van BZK);
 • Samen met de beleidsmatig dossierhouder vanuit de organisatie en enkele gemeentelijke vertegenwoordigers participeren in de interbestuurlijke overlegstructuur voor een basisvoorziening beeldmateriaal en het leveren van bijdragen aan annotaties voor de bestuurlijke gremia in deze overlegstructuur;
 • Samen met vertegenwoordigers vanuit het gemeentelijk werkveld volgen, analyseren en opstellen van bevindingen over de pilots die in het kader van BM4 plaatsvinden en het zo nodig voeren van landelijke regie op de uitvoering van die pilots;
 • Verder vormgeven van het gemeentelijk traject voor beeldmateriaal, door het opstellen van een werkplan voor de activiteiten binnen het gemeentelijk traject in 2019 en later dit jaar voor 2020, het bewaken van de uitvoering van dit werkplan en het opstellen van beknopte rapportages hierover;
 • Verdere uitbouw van het gemeentelijk draagvlak, het activeren van animo en het communiceren over zowel het gemeentelijk als het interbestuurlijk traject;
 • Verdere aansluiting van het traject op andere relevante gemeentelijke ontwikkelingen zoals Samen Organiseren / Common Ground, GGI, doorontwikkeling van een aantal basisregistraties tot een objectenregistratie en toepassing van beeldmateriaal als informatieproduct in het kader van de Omgevingswet;
 • Het onderhouden van contacten met organisaties als Kadaster, Waterschapshuis en leveranciers;
 • Het verder uitbouwen en professionaliseren van de reeds gestarte gestructureerde gemeentelijke gebruikersinbreng bij enkele basisregistraties door het (waar nodig) initiëren, organiseren en faciliteren van bredere vooroverleggen voor onder meer gebruikersoverleggen van basisregistraties;
 • Deelnemen aan of ondersteunen van de gemeentelijke deelnemers aan relevante overlegstructuren zoals gebruikersoverleggen, leveranciersoverleggen en klankbordgroepen rondom onder meer de BRK, BRT en BGT;
 • Het als basis daarvoor zo concreet mogelijk in beeld brengen van de wijze waarop gegevens uit de bestaande basisregistraties worden gebruikt binnen een aantal belangrijke primaire processen en de knelpunten die daarbij worden ervaren;
 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen in afstemming met de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie;
 • Deelnemen aan overleg- en participatiestructuren binnen de organisatie en Team GDI-regie en voor het afstemmen van de activiteiten rondom basisregistraties en geo-informatie;
 • Leveren (op expertniveau) van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die rondom basisregistraties en geo-informatie worden uitgevoerd.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau (tenminste HBO- opleiding en 6 jaar werkervaring in het veld).
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 6 jaar) als manager, projectleider of (strategisch of tactisch) adviseur van de organisatie met het beheren of gebruiken van geo-informatie in gemeenten, bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring.
 • Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 6 jaar) met het opstellen van functionele specificaties voor beeldmateriaal op basis van de bestaande informatiebehoefte en het (grootschalig) aanschaffen of verwerven van digitaal beeldmateriaal als manager, projectleider of adviseur, bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met grootschalige implementatietrajecten vanuit de rijksoverheid, een landelijk programma of een collectief gemeentelijk traject dat gericht was op gemeenten, bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring.
 • Je beschikt over een relevant en actueel netwerk binnen de bij geo-informatie en beeldmateriaal betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koepelorganisaties, door relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar.
 • Je beschikt over kennis van de belangrijkste vraagstukken die er bestaan rondom de organisatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beeldmateriaal.
 • Je beschikt over actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke informatievoorziening.

Competenties:

 • Planmatig en structurerend
 • Helikopterview
 • Resultaatgericht
 • Enthousiasmerend en motiverend
 • Samenwerkingsgericht
 • Zelfstandigheid
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
Zoetermeer
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.