Home >

Projectleider verkenning Programmatische Aanpak Gouwe fase 2

Locatie

's-Gravenhage

Publicatiedatum

11-03-2019

Publicatie eindigt

28-03-2019

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum:15-04-2019
Einddatum:04-04-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32
Sluitingsdatum: 27-03-2019 om 10:00 uur

In het gebied rondom de Gouwe spelen al geruime tijd leefbaarheids- en verkeersproblemen op en rondom de bruggen en wegen. Omdat de Gouwe een belangrijke vaarroute is voor zowel de beroepsvaart als de recreatieve vaart leiden de diverse brugopeningen en sluitingen zowel tot vertragingen op de vaarweg als op de kruisende wegen, en soms tot gevaarlijke of minder veilige situaties op het water. Daarnaast zijn er diverse ambities en knelpunten, die op middellange termijn gaan spelen, op het gebied van economie (zoals Greenport Boskoop), leefbaarheid, bodemdaling en duurzaamheid (zoals convenant Groene Corridor).
Om aan deze ambitie invulling te geven is de Programmatische Aanpak Gouwe ontwikkeld en vastgesteld op 12 juli 2018 door de Bestuurlijke afstemgroep (BAG). De programmatische aanpak is een gezamenlijke opgave van de gemeenten in het gebied (Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn), het Hoogheemraadschap Rijnland, de Regio Midden-Holland en de provincie. Zij werken bestuurlijk en ambtelijk samen. Het kerngebied voor de programmatische aanpak Gouwe is het gebied tussen Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. De effecten van en relaties tussen de ontwikkelingen strekken zich uit echter uit
tot een groter (effect)gebied; te weten langs de N11, tussen de Greenports, de Gouwe t/m Rotterdam, de Rotte-Rijn-IJssel (recreatieve vaart) en richting Zoetermeer en Woerden (A12 en spoor). De insteek van de programmatische aanpak is om met bestaande ontwikkelingen en reeds lopende trajecten in en rond het
gebied af te stemmen en te coördineren, maar niet om deze trajecten ‘in te lijven’ of over te nemen.
De Programmatische Aanpak Gouwe bestaat uit drie fasen:

 • Fase 1: de eerste fase omvat een integrale gebiedsvisie met 5 scenario’s, waarvan er 3 verder worden uitgewerkt in fase 2, voor betere leefbaarheid en bereikbaarheid;
 • Fase 2: aan het eind van fase 2 ligt er een gedragen uitvoeringsprogramma met een middeI- en lange termijn maatregelenpakket en schetsontwerp en bestuursovereenkomsten. In het uitvoeringsprogramma worden mee-koppel-kansen benut;
 • Fase 3: uitvoering van een pakket maatregelen en de bestuursovereenkomsten voor de middel lange termijn.

Fase 1 is in december 2018 afgerond. De capaciteitsbehoefte heeft betrekking op Fase 2.

In aansluiting op de Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe zijn scenario’s met oplossingsrichtingen ontwikkeld. Ieder scenario vanuit een andere insteek en met verschillende oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn gericht op verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied voor wegverkeer, vaarwegverkeer, fietsverkeer, openbaar vervoer, op het verbeteren van de leefbaarheid en op het versterken van de economie. Deze verbeterde bereikbaarheid dient de leefbaarheid in het gebied te verbeteren en de economische ontwikkeling verder te bevorderen. 

Aan het einde van fase 2 wordt een Uitvoeringsprogramma voor besluitvorming voorgelegd aan GS en PS van de provincie, en aan de raden en besturen van de partners, om de bereikbaarheid en leefbaarheid voor het gebied Gouwe op middellange termijn te vergroten.Om dit doel te bereiken betreft fase 2 het in logische stappen trechteren van de (maatregelen in de) scenario‘s naar een gezamenlijk gedragen concept maatregelenpakket, conform een door GS genomen besluit op 11 december 2018. Voor fase 2 wordt ook een ingenieursbureau geworven. De opdracht voor het ingenieursbureau betreft onder meer het in logische stappen trechteren van scenario’s tot één regionaal gedragen concept maatregelenpakket voor de (middel)lange termijn. Vanuit de scenario‘s 2, 3, 5 en elementen uit 4, uit fase 1, wordt verder getrechterd. In het trechterproces zijn een aantal vergaderingen van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) gepland en zullen de maatregelen uit de scenario ’s nader geanalyseerd worden om middels het afwegingskader en beoordelingscriteria uit de eerste fase te trechteren. De te trechteren maatregelen bevatten elk een adequate scope-omschrijving, kostenraming, doorlooptijd, risico ’s, verkeersmodel en mogelijke (partner)-financiering als onderbouwing, opdat bestuurders hiermee een duidelijk beeld krijgen om keuzes te kunnen maken. Het resultaat van de trechtering is een gedragen concept maatregelenpakket dat beter aan de doelstellingen van de Programmatische Aanpak Gouwe voldoet dan één van de scenario ’s uit fase 1 afzonderlijk.

De opdracht heeft betrekking op het aansturen, begeleiden en toetsen van zowel het trechterproces als de op te stellen schetsontwerpen van de getrechterde maatregelen.

De provincie zoekt nadrukkelijk een kandidaat die de opdrachtgever en projectmanager kan ontzorgen bij de uitwerking van de opdracht. Hij/zij draagt in ieder geval zorg voor de volgende werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van alle producten van de verkenning;
 • Verantwoordelijk voor de trechtering naar één maatregelenpakket;
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming van de schetsontwerpen en aanverwante producten;
 • Verantwoordelijk voor het globaal uitwerken van mee-koppelkansen;
 • De functionaris geeft terugkoppeling van (deel)resultaten en producten aan de opdrachtgever;
 • De projectleider verkenning is het ten aanzien van het trechterproces / opstellen van de schetsontwerpen het eerste aanspreekpunt voor het te contracteren ingenieursbureau.
 • Signaleren van invloeden op de schetsontwerpen, de projectomgeving en organisatie;
 • Aanspreekpunt intern en extern naar de inhoud en kwaliteit van de schetsontwerpen,
 • Dagelijkse begeleiding van de werkzaamheden van het ingenieursbureau waarbij wordt gestuurd op het door het ingenieursbureau voorgestelde trechteringsproces, het volgens de planning uitwerken van de schetsontwerpen en de samenwerking met het ingenieursbureau;
 • Creëren van draagvlak, verkennen van randvoorwaarden en wensen, werken aan het participatietraject en communicatie in samenwerking met de omgevingsmanager en de communicatieadviseur;
 • Signaleren van invloeden op het trechteringsproces, de projectomgeving en organisatie;
 • Bewaking scope en wijzigingen;
 • Aanspreekpunt intern en extern naar de inhoud en kwaliteit van de verkenning;
 • Voert samen met de projectmanager en Ambtelijk Opdrachtgever (AOG) wekelijks voortgangsgesprek met het ingenieursbureau;
 • Organiseert samen met de omgevingsmanagers werksessies over trechtering en schetsontwerp voor stakeholders en raadpleegbijeenkomsten voor bewoners;
 • Voert overleg en toetst op kwaliteit en inhoud van de aan ingenieurs- en onderzoekbureau's uitbestede opdracht;
 • Doet projectbewaking op scope, kwaliteit, planning, financiën en risicobeheersing van het project;
 • Is lid van het kern- en programmateam en “sparringpartner’ in brede zin binnen het projectteam.

Wij vragen

 • HBO werk/denkniveau op het gevraagde vakgebied 
 • Minimaal 10 jaar werkervaring als projectleider of projectbegeleider op het gebied van gebiedsprocessen. 
 • Minimaal 4 (vergelijkbare) trechterprocessen heeft uitgevoerd of begeleid Aantoonbare relevante ervaring met het (begeleiden van het) opstellen van schetsontwerpen (minimaal 4 uitgevoerde projecten met per project een budget > €5 mln)
 • Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen 
 • In het bezit van rijbewijs B 

Vacatures

in Den Haag en omgeving
Rijswijk
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zoetermeer
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul je e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.